جمع آوري و شرايط نگهداري تخم شترمرغ قبل از قرار دادن داخل دستگاه ستر