چند نکته مهم مربوط به جذب کيسه زرده در جوجه شترمرغ