تشخیص تخم شترمرغ نطفه دار از بی نطفه – کندل کردن تخم شترمرغ